Quick Talent Tree Lists for casuals

These are the talent trees I tested on dummies, aiming at fewer buttons, single target with some cleave, more survival for soloing and interrupts, decent dps, good for most situations other than mythic because I haven’t tested.

Hope these can help you out:

Mage
Frost : BAEAHVkVsxxZrVqBmAzlSR2f7LJBAACJSSJiIi0SCAAAQScASkkESaJJJlAAAAAAAAAAI

Arcane :
B4DAHVkVsxxZrVqBmAzlSR2f7LAcgSSCIERUiIiItkDIBQChkAAAAAAAAAAAAEJJJhESSC

Fire:
B8DAHVkVsxxZrVqBmAzlSR2f7nAQKJJgQERJiIi0SAAAAAAAAAAEIEKJkkQSSSSBAAAA

Priest
Holy:
BEQAu+2Vv7op3uGggQnVDr07wAAAAAAAAQDkGJESiQikIKJUAAAAAgkGHolAgIJJJkUASCpA

Shadow:
BIQAu+2Vv7op3uGggQnVDr07wgk0IBAAAAAAAAAAAAASoEh00IJJlkIBocAJkEiAIi0apFSCA

Warlock
Demology:
BoQAbtPS25JQs0VfQSDmhm+p3AIHIRikg0UCINJJkCAAAAAQCkAIRCJJSLJJIAAAAAAA

Destruction:
BsQAbtPS25JQs0VfQSDmhm+p3ggkDEJEIFlASLJJkCIBSigDk0gAAAAAAAAAAAAQIJlkA

Demon Hunter
Havoc:
BEkACnvaHJn8GSPD6tpaeczPTRCIhUCSLSkkAEAAAAAAAtEgWKRSSBikWESSkEA

Vengeance:
BUkACnvaHJn8GSPD6tpaeczPTBAgIUCREARCQCgEtEJCJIJtkUSIJhSkEAAAAA

Druid
Balance:
BYGAGX1kx6Mci9Zl2t+S+sRoPCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoBkkkIJSEAEkAkSCJJRKJhQgUkWIE0AI

Feral:
BcGAGX1kx6Mci9Zl2t+S+sRoPCAAAAAAQkU0iISSSSRDQEHIJAAAAAAoBAASEJSSSIJSJB4AAAAAAAAA

Guardian:
BgGAGX1kx6Mci9Zl2t+S+sRoPCAAAAAAAAAAAAASEJJplAkEJQEJNaAAIJJBSSSIJSBgDAAAAAAAA

Restoration:
BkGAGX1kx6Mci9Zl2t+S+sRoPSkkoUSSSIKQCAlIJAAAAAAAAAAAAAaChIJRCEAEsgASaJAAAAAAICA

Monk
Mistweaver: (heal only, poor dps)
B4QAdeydY63Y4XKaboK13uRRQIogEQTRIJhkUyBai0SAAAAAAAAAAAAAAKJJRiIgDkIplIBAAC

Windwalker:
B0QAdeydY63Y4XKaboK13uRRQAAAAAAAAESkkkUSiEBAAAAkkQAASSSKhSSCJCIJJRKAAAA

Rogue
Assassination:
BMQAOB/7AZ//CwQOf4fPMswHVLNJSCyBCEAAAAAAAJAkkAAAAAAAQkkGkQSSSahISCCRCB

Outlaw:
BQQAOB/7AZ//CwQOf4fPMswHVDAA0SAJJQSSCJlEBSgEJiAkIAAAAAAARSSQLJgEpFAAAA

Hunter
Beast Mastery:
B0PAIlFMjeNhnEouGfV8Ij2uShgWCAQAAAAAAAAAAAoRkmAOgESCRSECplDIJEChGJRA

Marksmanship:
B4PAIlFMjeNhnEouGfV8Ij2uSRgWAggAAAAAARQkIiIkEJtQaQEcgCCJJhEEKAAAAAA

Survival:
B8PAIlFMjeNhnEouGfV8Ij2uSxBgWQSgEEkcAEJECJJRECAAAAAQEgmQiEESkCAAAAA

Shaman
Elemental:
BYQAfcj78nJtvjmejSqe5Zhm9AAAAAAAoVSSJJRJSLRDHAgIBAAAAAAlEQIBNRh4ASSSBQLJAA

Restoration:
BgQAfcj78nJtvjmejSqe5Zhm9AAAAAAAAAAAAAIhkIJRkQKaBJFNQSJIEkQLUUiUEBgSJJBE

Death Knight
Blood:
BoPAdLUHklrTr3hBIcYWdbnCGDCJBRIIiERkISIkkkEBAAAAAg4AJQkUkISAAAikEBAAAA

Frost: (Obliterate)
BsPAdLUHklrTr3hBIcYWdbnCGLCAESCiIRCSSSIBSSkEBgICEJJJJpkEAAAAAAAAAAAAA

Unholy:
BwPAdLUHklrTr3hBIcYWdbnCGDAIBSkISkgkEhEkkEBAAAAAAAAAoARiAAASkiUSkkkIJA

Paladin
Protection:
BIEAwtJ2KpR8WbGzhz/jy2AP80iSIhcgiIJBNSCJEEAAAAAAAAAAAAAAQSSSkESSUIHAUiSA

Retribution:
BYEAwtJ2KpR8WbGzhz/jy2AP8AAAAAAAAgokWSikAQaKJJpVCAAAAAAgQkkkWSQCFlEQJKB

Warrior
Fury:
BgEAtml4yL3PsSlRlqnvTeVx4DAAAAAAAAAAQQSjSCQEEiEAIhEQSSIJkkIRCQSkEKpFAJJBAAAA

Protection:
BkEAtml4yL3PsSlRlqnvTeVx4LAAAAAgkkEJJk0SKJoUQEAFJItkEFAgQLkkEAEJAAAAAAAABAgSpB

PS: If you don’t find a spec here, it’s because I really can’t get into playing it. :upside_down_face: