Game not launching

https://www.google.com/<>@https://x@www.google.com/